SKB Bedriftshelsetjeneste AS ........ hvorfor og hvordan

hvorfor

Etter arbeidsmiljølovens(AML) krav skal arbeidsgiveren sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig med hensyn til fysiske, psykiske, kjemiske, ergonomiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.

Ifølge AML §3-3 skal det - når det er nødvendig å gjennomføre særlig overvåkning av arbeidsmiljøet eller kontroll av arbeidstakernes helse, være verne- og helsepersonale ved virksomheten. I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Kap.13. Bedriftshelsetjeneste, best.nr.701 fra arbeidstilsynet er det fastlagt hvilke virksomheter skal knytte til seg en godkjennt bedriftshelsetjeneste. 

Bedriftshelsetjeneste skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, deres representanter, verneombud og arbeidsmiljøutvalg med å skape trygge og sunne arbeidsforhold og med å forebygge arbeidsrelaterte plager og skader på grunn av dårlig eller mangelfullt arbeidsmiljø.

Viktige punkt fra Arbeidsmiljøloven:

. Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig.
· Tekniske innretninger skal være sikret, slik at arbeidstaker er vernet mot skader på liv og helse.
· Den enkelte arbeidsplass skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakerens helse, miljø og sikkerhet.
· Arbeidstaker skal vernes mot giftige og andre helsefarlige kjemikalier, slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig.
· Arbeidet skal tilrettelegges, slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige belastninger.

hvordan

Kontakten mellom SKB Bedriftshelsetjeneste AS sin koordinator og bedriften, som skjer ved årlige HMS-møter med tilbakemelding, er en viktig faktor. Arbeidsgiverens innsats betyr alfa og omega. Noen ganger får bedriftshelsetjeneste høre: "dere gjør ingenting for oss! " For å bistå virksomheten i HMS-saker er SKB Bedriftshelse-tjeneste AS helt avhengig av aktivitet og informasjon fra, og samarbeid med arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud eller arbeidsmiljøansvarlig. Etter avtalen skal arbeidsgiver kontakte SKB Bedriftshelsetjeneste AS når en anser det nødvendig med særlig overvåkning av arbeidsmiljøet eller kontroll av arbeidstakernes helse.

Ved ny ansettelse skal SKB Bedriftshelsetjeneste AS underrettes med hensyn til registrering og vurdering om behov for evt. helsekontroll, hørselstest eller lignende. For å bistå bedriftene setter vi opp de nødvendige kurs som kreves etter AML og mer(se liste over tjenester) som også gies bedriftsintern. I tillegg utformer SKB Bedriftshelsetjeneste AS opplæring, veiledninger og lignende innenfor HMS tilpasset bedriftens hverdag.

Følgende fagområder og spesifikasjoner omfattes av våre tjenester:

Arbeidsmedisin, Helsekontroller, Psykososialt arbeid, Arbeidsmiljø, Ergonomi ,Human Factors, Innovasjon,Yrkeshygiene, Inkluderende Arbeidsliv, Rus, HMS systemet, Kurs- og opplæringstilbud.