SKB Bedriftshelsetjeneste AS

Arbeidsmedisin:

Arbeidsmedisinske vurderinger i sammenhengen arbeid og sykdom.
Arbeidsmedisinsk, yrkeshygienisk og trygdemedisinsk rådgivning.
Lovbestemte helsekontroller; ioniserende stråler, støy, asbest, biologiske faktorer og fast nattarbeid.
Undersøkelse/henvisning til videre utredning av arbeidsrelaterte lidelser.
Rusforebyggende arbeid.  AKAN (Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani) - bistand  og støttefunksjon.
Yrkesvaksinering 

Innkluderend arbeidsliv:

Veiledning og rådgivning i forhold til IA - arbeid.
Oppfølgning av langtidssyke og de ofte syke.
Delta i dialogmøter.

Helsekontroller:

Helseattest offshore, sjåfør o.l.
Audiometri (hørselstest) Spirometri (lungefunksjonstest)
Individuelle, selektive, målrettede, arbeidsrelaterte helsekontroller for lovpålagte risikoutsatte grupper for å forebygge og hindre arbeidsrelaterte helseskader.
Foreta helseundersøkelser etter nærmere plan og avtale.

Psykososialt arbeid:

Mobbing / trakassering.
Konflikthåndtering enkeltansatte / grupper.
Utbrenthet, endrings- og mestringsproblemer.
Emosjonell debriefing (psykologisk krise- og stressbearbeidelse).

Ergonomi:

Arbeidsplassvurderinger og tilrettelegging av arbeidet.
Forebygging av belastningslidelser / skader.
Delaktighet i byggesaker og opprettelse av nye arbeidsplasser.

Forepørsel / Bestilling: